جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
اطلاعات تماس - لیست نام صفحه
مهمان نام کاربر
نام صفحه

اطلاعات تماس

حذف تمامی فیلتر ها
نام حوزه نام بخش داخلی نوع تماس نشانی توضیح
حوزه پارک علم و فناوری حوزه اداری پست الکترونیکی info@park.iau.ir اداره امور شرکت ها
حوزه پارک علم و فناوری حوزه اداری پست الکترونیکی office@park.iau.ir اداره امور اداری و مالی
حوزه پارک علم و فناوری حوزه اداری پست الکترونیکی it@park.iau.ir اداره امور فناوری اطلاعات
حوزه پارک علم و فناوری حوزه اداری خطوط شهری 22008091 تلفن - نمابر
حوزه پارک علم و فناوری حوزه اداری خطوط شهری 22008251 تلفن - نمابر
حوزه پارک علم و فناوری حوزه اداری شماره داخلی 2041 خانم ابدی مهر
حوزه پارک علم و فناوری حوزه اداری شماره داخلی 2042 خانم جعفری
حوزه پارک علم و فناوری حوزه اداری شماره داخلی 2040 خانم کاظمی
حوزه پارک علم و فناوری حوزه اداری شماره داخلی 2043 آقای حسین معمار
حوزه پارک علم و فناوری حوزه اداری شماره داخلی 2039 آقای دکتر قیصری
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22640630
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22609088
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22614601
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22609094
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22614606
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک خطوط شهری 22606438
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2023 شرکت بهسازان تجهیز آبستا
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2033 شرکت نانو سبز گل بهاران
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2012 شرکت فراپرداز مهر و ماه
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2032 شرکت الشن دارو مکمل سرزمین پارس
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2020 شرکت فناوری پویان اکسیر کوشا
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2019 شرکت پارس جویان آوا
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2123 واحد فناور کارمانیا
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2031 شرکت پیشگامان نرم افزار راسپینا
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2122 شرکت ژن نردبان زندگی
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2126 شرکت آراز فیلد آزما
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2011 شرکت فناوری هوشمند درخت دوست
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2017 شرکت سیستم سازان البرز
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2033 شرکت نانو پویش یکتا
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2113 شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی خلاقیت برتر بروجن
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک شماره داخلی 2125 شرکت سلام زبان
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1 - قلهک کد پستی 1949654806 بلوک غربی - طبقه دوم - واحد 201
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کد پستی 1949654798 بلوک غربی- طبقه پنجم- واحد 503
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کد پستی 1949654797 بلوک غربی- طبقه پنجم - واحد 502
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کد پستی 1949654789 بلوک غربی- طبقه دوم - واحد 204
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کد پستی 1949654796 بلوک غربی- طبقه پنجم- واحد 501
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کد پستی 1949654791 بلوک غربی - طبقه سوم - واحد 302
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کد پستی 1949654801 بلوک غربی- طبقه ششم - واحد 603
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کد پستی 1949654792 بلوک غربی- طبقه سوم- واحد 303
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کد پستی 1949654800 بلوک غربی- طبقه ششم- واحد 602
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کد پستی 1949654767 بلوک غربی- طبقه سوم- واحد 304
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کد پستی 1949654799 بلوک غربی- طبقه ششم - واحد 601
حوزه پارک علم و فناوری شرکت های مستقر در مرکز شماره 1- قلهک کدپستی 1949654788 بلوک غربی- طبقه دوم- واحد 203

برگه 1 از 1, نمایش 43 سطر از مجموع 43 سطر